Tingnan ang libreng ebook na ito:

Sa Kapistahan ng Imahen ni Jesus Nazareno sa Pilipinas. Para sa iba pang mga libreng ebook, buksan ang aming Talaan ng mga Libreng Ebook (Itinala ayon sa Titulo) at ang aming Talaan ng mga Libreng Ebook (Binukod ayon sa Paksa). Viva Hesus Nazareno! Iligtas mo kami sa kasalanan!